Korejština a korejská abeceda

Transkripce a transliterace korejské abecedy podle vybraných systémů

  1
česká
transkripce
vědecká
(populární)
2
česká
transliterace
3
McCune &
Reischauer
4
Korejská
republika
(1959)
5
Korejská
republika
(1984)
6
KLDR
7
Yale Univ.
transliterace
8
Cholodovič
ruská
transkripce
vědecká
(populární)
K/GKK/GGK/GK/GKК/Г
ㄱㄱKKKKKKGGKKKKKKКК
NNNNNNNН
T/DTT/DDT/DT/DTТ/Д
ㄷㄷTTTTTTDDTTTTTTТТ
L/RLL/RL/RL/RL/RLЛ/Р
MMMMMMMМ
P/BPP/BBP/BP/BPП/Б
ㅂㅂPPPPPPBBPPPPPPПП
SSSSS/SHSSС
ㅅㅅSSSSSSSSSSSSSSСС
NGNGNGNGNGNGNGНЬ(Н)
Č/DŽČCH/JJCH/JTS/DZCЧ/ЧЖ
ㅈㅈČČČČTCHJJTCHTSSCCЧЧ
ČCHČCHCH‘CHCH‘TSHCHЧХ (ЧХ, Ц)
KCHKCHK‘KK‘KHKHКХ
TCHTCHT‘TT‘THTHТХ
PCHPCHP‘PP‘PHPHПХ
HHHHHHHХ
AAAAAAAА
JAJAYAYAYAYAYAЯ
Ǒ(O)ǑǑEOǑǑEО(О,Е)
JǑ(JO)YEOYEЙО(Ё,Е)
OOOOOOOО
JOJOYOYOYOYOYOЁ
UUUUUUWUУ
JUJUYUYUYUYUYUЮ
Ǔ(U)ǓǓEUǓǓUЫ
IIIIIIIИ
Ä(E)ÄAEAEAEAIAEЭ(Э,АЙ)
JÄ(JE)YAEYAEYAEYAIYAYЙЭ
EEEEEEEYЕ
JEJEYEYEYEYEEYEЙЕ(Е)
WAWAWAWAWAWAWAВА
WÄ(WE)WAEWAEWAEWAIWAYВЭ
ÖÖOEOEOEOIOYВЕ(ОЙ)
WŎ(WO)WEOWEВО
WEWEWEWEWEWEWEYВЕ
ÜÜWIWIWIWIWIВИ
ǓI(UI,I)ǓIǓIEUIǓIǓIUYЫЙ
  1
česká
transkripce
vědecká
(populární)
2
česká
transliterace
3
McCune &
Reischauer
4
Korejská
republika
(1959)
5
Korejská
republika
(1984)
6
KLDR
7
Yale Univ.
transliterace
8
Cholodovič
ruská
transkripce
vědecká
(populární)

Korejština

Korejština patří podle lingvistů i etnologů ke skupině středoasijských uralo-altajských jazyků, kam jsou rovněž zařazovány turečtina, maďarština, finština, mongolština, tibetština a japonština. Korejské písmo, nazývané hangul, bylo vytvořeno za vlády 4. panovníka dynastie I – Sedžonga. Před vytvořením jednoduchých značek pro fonetický přepis se korejština přepisovala čínskými znaky. Ty však nebyly příliš vhodné, neboť vycházejí ze zcela odlišného lingvistického systému. Práce na novém písmu trvala 10-15 let. Sedžong pro tyto účely obnovil činnost instituce – Ústavu rady moudrých, kde soustředil věhlasné konfuciánské učence a roku 1443 završil práci spisem – Systém správných hlásek pro vzdělání lidu, později, roku 1446, doplněným o Vysvětlivky a příklady. Nové písmo se vyznačovalo logičností, jednoduchostí, malým počtem tahů (maximálně pět). Korejská abeceda obsahuje 10 samohlásek a 14 souhlásek, jejichž kombinací se vytvářejí četné skupiny slabik. Nové písmo přispělo k vysokému stupni gramotnosti obyvatel a umožnilo rozšíření vydavatelské činnosti.

Typologicky se korejština řadí mezi jazyky aglutinační – ke kořeni se připojují v hojném počtu předpony, přípony slovotvorné a tvarotvorné, koncovky, pomocná slovesa, neexistují předložky a spojky, u jmen se vyskytuje tzv. nulový pád, který se užívá jako nominativ a další pády, sloveso má rozsáhlý systém forem, charakteristický je bohatý systém zdvořilostí, vyjadřovaný slovesnými koncovkami, existuje velké množství nominálních vět a nominálních tvarů slovesných, věta má poměrně pevný slovosled.

한굴 - korejština

Korejská písmena jsou přepsána podle české vědecké transkripce.

10 samohlásek:

/ A / JA
/ Ŏ / JŎ
/ O   / JO
/ U / JU
/ Ŭ / I

Kombinací samohlásek vznikají další písmena:

ㅏ + ㅣ = / Ä  ㅗ + ㅣ = / Ö
ㅑ + ㅣ = ㅒ / JÄ ㅗ + ㅏ = / WA
ㅓ + ㅣ = / E  ㅗ + ㅐ = / WÄ
ㅕ + ㅣ = / JE ㅜ + ㅓ = / WŎ
ㅡ + ㅣ = / ŬI ㅜ + ㅔ = / WE
ㅜ + ㅣ = / Ü  

14 souhlásek:

ㄱ / K (G) ㄴ / N
ㄷ / T (D) ㄹ / L (R)
ㅁ / M ㅂ / P (B)
ㅅ / S ㅇ / NG
ㅈ / Č (DŽ) ㅊ / ČCH
ㅋ / KCH ㅌ / TCH
ㅍ / PCH ㅎ / H

Zvláštností písma je spojování grafémů do slabičných seskupení o 2-4 písmenech, které se píší jakoby do čtverečku. Základní jednotkou korejského písma je teda slabika. Zásady spojování písmen ve slabiky jsou pak tyto: první je souhláska, druhá je vždy samohláska. Začíná-li slabika samohláskou, píše se před ní formální znak ㅇ, který má v této pozici nulovou výslovnost. Označíme-li souhlásku jako konsonant C a samohlásku jako vokál V, vychází nám následující grafické znázornění.

C V
C  
V  
강 
C V
C  
C
V
C
C V
C
V
C
V
C
C  
C V
C
V
CC
 

Základní výrazy

네 nebo 예 [ne / je]   Ano
아니오 [anio]   Ne
안녕하세요 [annjŏnghasejo]   Dobrý den
안녕히 가세요 [annjŏnghi kasejo]   Nashledanou (tomu, který odchází)
안녕히 계세요 [annjŏnghi kjesejo]   Nashledanou (tomu, který zůstává)
고맙습니다 nebo  감사합니다 [komapsŭmnida / kamsahamnida]   Děkuji

Korejština online

Learn Korean Online - kurz od Sogang University
Korean games and chants - procvičování korejštiny hrou
Korean TV dramas online - videa
Online Korean dictionary - korejský slovník